Bakara:8- Bir kısım insanlar vardır ki: “Biz, Allah’a ve âhiret gününe iman ettik.derler. Halbuki onlar mümin değillerdir.

13 Ekim 2016, Perşembe, 12:44 | GÜNÜN AYETİ | 1.219 views | 0 yorum

Bazı insanlar vardır ki: “Allahı ve kıyamet gününde tekrar dirilmeyi tas­dik ettik” derler. Halbuki onlar mümin değilierdir. Çünkü onlar, kalblerinde ola­nın aksini açıklıyorlar.

Bu âyette zikredilen “!nsanlar”den maksat, müfessirlerin ittifakıyla be­lirttikleri görüşe göre “Münafıklardır. Nitekim, Abdullah b. Abbas, Katade.

Mücahid, Abdullah b. Mes’ud, Rebi’ b. Enes ve İbn-i Cüreyc bu insanlardan maksadın Medinede, Müslümanlardan korkarak mümin okluklarını söyleyen münafıklar olduklarını söylemişlerdir.

Taberi diyor ki: “Aziz ve Celil olan Allah, hicret yurdu olan Medine-i münevverede, Resuiullahı yerleştirip muzaffer kılınca ve onun davetini yayıp müslümanlan çoğaltınca müslümanlar, putlara tapan müşrikleri ve ehl-i kitap olan kâfirleri mağlup edince Yahudi hahamları, sırf kıskançlıklarından ve azgın­lıklarından dolayı Resuluİlaha kin ve düşmanlık beslediler. Allah, bunlar hak­kında başka bir âyet-i kerimede şöyle buyurdu; “Kitap ehlinden bir çoğu, hak kendileri için apaçık belli olduktan sonra, içlerindeki çekememezlikten dolayı, iman etmenizden sonra sizi tekrar kâfirliğe çevirmek isterler[32] Ehl-i kitap olan bu Yahudiler yanında Resuiullahı yurtlarında barındıran, onu destekleyen ve yardımına koşan Ensar’in içinden bir kısım insanlar, şirklerinde ve cehaletle­rinde devam ettiler. Açıkça kâfir olduklarını söylemeleri halinde müslümanlar tarafından öldürüleceklerinden veya esir edileceklerinden korktuktan için iman ettiklerini söyleyen fakat aslında iman etmeyen münafıklar ortaya çıkmışlardır. Bunlar da ehl-i kitabın kâfirleriyle işbirliği yaparak müminler aleyhine çeşitli tuzaklar kurmaya girişmişlerdir. Bunlar, Resuiullahı ve sahabilcri gördüklerinde “Biz, AHaha, Peygamberine ve âhiret gününe iman edenleriz.” demişler, Yahu­dilerle başbaşa kaldıklarında da “Biz, sizinle beraberiz. “Biz iman ettik” diyerek müminlerle alay ediyoruz.” demişlerdir. İşte Allah teala bu âyet-i kerimede bu tür insanları zikretmekte ve onların gerçekte iman etmediklerini açığa vurmakta ve “Halbuki onlar mümin değillerdir.” buyurmaktadır. Âyet-i kerimenin bu son bölümü, imanı sadece “Dil ile ikrar” diye tanımlayan “Cehmiye” fırkasının gö­rüşlerini çürütmektedir. Zira Allah teala, kalben iman etmeyip, dilleriyle iman ettiklerini söyleyenlerin mümin olmadıklarını beyan etmiştir.

YORUM YAZ

Henüz yorum yapılmamış.